Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostawę towarów zgodnie z poniższymi przepisami.
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie jest związany z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

Zasady odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Brettsport GmbH, Am Rehmanger 9, 38304 Wolfenbüttel, Niemcy, tel.: 0 53 31 - 7 10 83 45, faks: 0 53 31 - 7 10 83 40, e-mail: info@brettsport.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu, faksu lub e-maila). W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Możesz również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.brettsport.de. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, zostaniesz o tym poinformowany pocztą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą być do nas odesłane zwykłą pocztą (towary spedycyjne). Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter mogą zostać odesłane do nas zwykłą pocztą.

Odpowiadasz za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy znajdują się w chwili zawarcia umowy poza Unią Europejską.

Przykładowy formularz rezygnacji

(Jeśli chcesz zrezygnować z umowy, wypełnij i odeślij ten formularz)

Do Brettsport GmbH, Am Rehmanger 9, 38304 Wolfenbüttel, Fax: 0 53 31 - 7 10 83 40, E-Mail: info@brettsport.de

Niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/nas na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (* )


Nazwa konsumenta( ów)

Adres konsumenta(ów)

Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

Data


(*) Niepotrzebne skreślić

Ostatnio oglądane