AGB

Ogólne warunki handlowe wraz z informacjami dla klientów

1. Zakres zastosowania
2. Zawarcie umowy
3. Ceny i warunki płatności
4. Warunki dostawy i wysyłki
5. Prawo do odstąpienia od umowy
6. Zastrzeżenie własności
7. Odpowiedzialność za wady
8. Realizacja bonów podarunkowych
9. Realizacja bonów promocyjnych
10. Prawo właściwe
11. Miejsce jurysdykcji
12. Informacje o kodeksach postępowania, do których przystąpił Sprzedawca
13. Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów

1. Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy "brettsport UG (haftungsbeschränkt)" (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem") zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów oferowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Sprzeciwia się włączaniu własnych warunków Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. 2.

1.(2) Niniejsze Warunki Ogólne mają odpowiednie zastosowanie do zakupu voucherów, jeśli i w zakresie, w jakim nie uzgodniono wyraźnie niczego przeciwnego.

1.(3) Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie jest ani handlowy, ani związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1.(4) Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka cywilna posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2. Zawarcie umowy

2.1 Prezentacja towarów, w szczególności w sklepie internetowym, nie stanowi wiążącej oferty ze strony sprzedawcy. 2.

2.klient najpierw umieszcza wybrane towary w koszyku. W kolejnym kroku rozpoczyna się proces składania zamówienia, w którym zapisywane są wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
Na końcu procesu składania zamówienia pojawia się podsumowanie danych dotyczących zamówienia i umowy. Dopiero po potwierdzeniu danych zamówienia i umowy poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia klient składa wiążącą ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

Klient może również złożyć tę ofertę sprzedawcy faksem, e-mailem, pocztą lub telefonicznie. 3.

2.3. sprzedawca przyjmuje ofertę klienta za pomocą następujących możliwych alternatyw:

- wysłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną)
lub
- żądanie zapłaty od klienta po złożeniu zamówienia
lub
- dostarczenie zamówionych towarów

czas przyjęcia oferty jest określony przez pierwszą z zaistniałych alternatyw.

Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w powyższym terminie, będzie to oznaczało odrzucenie oferty. Klient nie jest już wtedy związany swoim oświadczeniem woli. 4.

2.jeśli wybrano metodę płatności "Paypal Express", płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "Paypal"). Obowiązuje tu umowa z użytkownikiem Paypal; można ją znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub dla klientów nieposiadających własnego konta Paypal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
Jeśli klient wybierze metodę płatności "PayPal" lub "PayPal Express" jako formę zapłaty za zakupy, składa swoją ofertę, klikając przycisk kończący proces zamawiania. Jeśli klient jednocześnie wystawi zlecenie płatności w systemie PayPal, klikając ten przycisk, sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie wystawiania zlecenia płatności, co stanowi odstępstwo od powyższych zasad. 5.

2.tekst umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem będzie przechowywany przez Sprzedawcę. Tekst umowy będzie przechowywany w wewnętrznych systemach Sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zapoznać się z Warunkami Ogólnymi na tej stronie. Dane dotyczące zamówienia, zasady anulowania zamówienia oraz Warunki Ogólne zostaną wysłane do klienta pocztą elektroniczną. Po zakończeniu zamówienia tekst umowy jest dostępny bezpłatnie dla klienta poprzez jego login, pod warunkiem, że założył on konto klienta. 6.


2.wszystkie dokonane wpisy są wyświetlane przed kliknięciem przycisku zamówienia i mogą być przeglądane przez klienta przed wysłaniem zamówienia oraz poprawiane poprzez naciśnięcie przycisku wstecz w przeglądarce lub przy użyciu zwykłych funkcji myszy i klawiatury. Ponadto klient ma do dyspozycji przyciski do wprowadzania poprawek, jeśli są one dostępne, i są odpowiednio oznakowane. 7.


2.językiem umowy jest język niemiecki.

2.8. klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu e-mail do kontaktu i realizacji zamówienia, a także za ustawienie funkcji filtrowania w taki sposób, aby można było dostarczać wiadomości e-mail dotyczące tego zamówienia.

3. Ceny i warunki płatności

3.1 Podane ceny są cenami ostatecznymi, zawierającymi ustawowy podatek od towarów i usług, chyba że uzgodniono inaczej.
Jeśli ponosisz dodatkowe koszty wysyłki, znajdziesz je w opisie produktu. 2.

3.2. Jeśli dostawa jest realizowana do kraju nienależącego do Unii Europejskiej, klient może być zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat celnych, podatków lub opłat na rzecz właściwych organów celnych lub podatkowych albo instytucji kredytowych.
. Klient powinien zasięgnąć informacji na temat szczegółów w odpowiednich instytucjach lub urzędach przed złożeniem zamówienia.

3.klient może wybrać metody płatności dostępne w sklepie internetowym. 4.

3.4. jeśli płatność jest dokonywana z góry przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że uzgodniono inaczej.

3.(5) W przypadku płatności przez "PayPal", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Obowiązują warunki korzystania z systemu PayPal. Można je obejrzeć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. 6.

3.6. W przypadku dokonywania płatności przy użyciu metody płatności Klarna (w przypadku oferty zakupu na rachunek, zakupu na raty, polecenia zapłaty, karty kredytowej), płatność jest realizowana za pośrednictwem Klarna BANK AB (publ) (https://www.klarna.com/de, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna").

W przypadku płatności kartą kredytową, rachunek Twojej karty kredytowej zostanie obciążony natychmiast po zakończeniu procesu zakupu. W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty, składając zamówienie, udzielasz Klarnie pełnomocnictwa do polecenia zapłaty SEPA. Klarna poinformuje Cię o dacie obciążenia rachunku (tzw. prenotyfikacja). Po złożeniu zlecenia polecenia zapłaty Klarna zwróci się do Twojego banku o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest realizowana automatycznie, a Twoje konto zostaje obciążone. Konto zostanie obciążone po wysłaniu towaru.

W przypadku przetwarzania płatności za pośrednictwem Klarna - oprócz niniejszych OWU - zastosowanie mają OWU oraz polityka prywatności Klarna. Dalsze informacje na temat metod płatności Klarna stosowanych przez sprzedawcę oraz warunki Klarna znajdziesz w informacjach o płatnościach sprzedawcy.

W przypadku płatności za pomocą "Sofortüberweisung", płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej "SOFORT"). Aby móc skorzystać z tej metody płatności, musisz posiadać konto w bankowości internetowej z procedurą PIN/TAN, za pomocą której będziesz mógł się odpowiednio wylegitymować podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatniczą dla "SOFORT".
Płatność zostanie dokonana przez "SOFORT" natychmiast po zakończeniu procesu płatności, a Twoje konto bankowe zostanie obciążone. Szczegółowe informacje na temat metody płatności "SOFORT" można znaleźć w internecie na stronie https://www.klarna.com/sofort/.


3.w przypadku płatności za pośrednictwem Klarna Invoice Purchase lub Klarna Rata Purchase, płatność jest realizowana przez Klarna BANK AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna"). Dalsze informacje na temat faktur Klarna i zakupów na raty, a także warunki Klarna w tym zakresie można znaleźć w informacjach o płatnościach Sprzedawcy pod następującym linkiem:

https://www.brettsport.de/versand-zahlung

3.8 Sprzedawca oferuje również Klientowi możliwość finansowania ceny zakupu niektórych, specjalnie oznaczonych przedmiotów za pośrednictwem banku partnerskiego Sprzedawcy. W tym celu należy spełnić następujące wymagania:

- Minimalny wiek klienta to 18 lat.

- Wartość brutto zamówienia wynosi co najmniej 100,-EUR

- Miejsce zamieszkania klienta znajduje się w Niemczech.

- Dostawa odbywa się na terenie Niemiec.

- Klient i pożyczkobiorca są identyczni.

- Klient posiada rachunek bieżący w niemieckim banku lub kasie oszczędnościowej.

- Klient może przedstawić aktualne zaświadczenie o dochodach.

- Klient posiada pozwolenie na pobyt i pracę oraz aktualne zaświadczenie o zameldowaniu, jeśli jest obcokrajowcem.

4. Warunki dostawy i wysyłki

4.1. Wysyłka towarów odbywa się na adres dostawy podany przez klienta. W odróżnieniu od tego, w przypadku płatności przez PayPal, decydujący jest adres dostawy podany przez klienta w PayPal w momencie dokonywania płatności. 2.

4.jeśli Sprzedawca poniesie dodatkowe koszty z powodu podania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieprawidłowego adresata lub innych okoliczności, które prowadzą do niemożności dostawy, koszty te zostaną zwrócone przez Klienta, chyba że nie ponosi on odpowiedzialności za nieprawidłową informację lub niemożność dostawy. To samo dotyczy sytuacji, w której klientowi czasowo uniemożliwiono przyjęcie usługi, chyba że sprzedawca powiadomił go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Koszty wysyłki towaru są wyłączone z tego postanowienia, jeśli klient skutecznie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zastosowanie ma przepis ustawowy lub przepis zawarty przez sprzedawcę. 3.


4.w przypadku uzgodnionego odbioru przez klienta, sprzedawca poinformuje klienta, że zamówione przez niego towary są gotowe do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail klient może odebrać towar w siedzibie sprzedawcy lub w miejscu uzgodnionym ze sprzedawcą. W takim przypadku nie ponosi się kosztów wysyłki.

4.4. vouchery będą przekazywane klientowi w następującej formie:

  • przez e-mail
  • przez pobranie
  • przez pocztę5. Prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Jeżeli klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

5.2 Prawo do odstąpienia od umowy jest regulowane przez zasady odstąpienia od umowy obowiązujące u sprzedawcy. 3.

5.prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w momencie zawierania umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy znajdują się w momencie zawierania umowy poza Unią Europejską.

6. Zastrzeżenie własności

Jeśli sprzedawca dokonuje płatności z góry, towary pozostają własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.

7. Odpowiedzialność za wady

7.1 W odniesieniu do gwarancji obowiązują postanowienia dotyczące ustawowej odpowiedzialności za wady, chyba że uzgodniono inaczej.

- W przypadku towarów używanych okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru, w odstępstwie od przepisów ustawowych. Skrócony roczny okres gwarancji nie ma zastosowania


- do rzeczy, które były używane zgodnie ze swoim zwyczajowym przeznaczeniem w budynku i spowodowały jego wadliwość,

- do roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów przez klienta


- lub w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę.

Ograniczenie to nie ma również wpływu na jakiekolwiek zobowiązanie sprzedawcy do dostarczania aktualizacji dla produktów cyfrowych, w przypadku zakupu towarów z elementami cyfrowymi. 2.

7.klient powinien złożyć reklamację u doręczyciela w przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi i poinformować o tym sprzedawcę. Niedopełnienie tego obowiązku nie będzie miało wpływu na ustawowe lub umowne roszczenia klienta z tytułu wad.

8. Realizacja bonów upominkowych

8.1 Bony upominkowe, które zostały zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy ("bony upominkowe") mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy. 2.

8.2. Bony upominkowe i pozostałe salda bonów upominkowych mogą być zrealizowane do końca trzeciego roku po roku, w którym zakupiono bon. Pozostała kwota zostanie dopisana do konta bonu podarunkowego klienta do dnia wygaśnięcia ważności bonu.

8.3. Bony upominkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Kolejna realizacja nie będzie miała miejsca.

8.4. W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden bon upominkowy. W ramach jednego zamówienia nie można zrealizować więcej niż jednego bonu upominkowego. 5.

8.5. Bony upominkowe mogą być realizowane wyłącznie na zakup towarów.
Zakup dodatkowych bonów upominkowych nie może być opłacony bonem. 6.

8.6. jeśli wartość bonu upominkowego jest niewystarczająca do opłacenia danego zamówienia, różnicę można uregulować za pomocą jednej z innych oferowanych metod płatności.

8.7. salda kredytowe na bonach upominkowych nie są wypłacane i nie są oprocentowane.

8.8. Bony upominkowe są zazwyczaj zbywalne.
Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym do realizacji przez Klienta odpowiedniego Bonu Podarunkowego. Nie dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca wie lub w wyniku rażącego zaniedbania nie wie o możliwym braku kwalifikacji, niezdolności prawnej lub braku uprawnień reprezentacyjnych danego posiadacza.

9. Realizacja bonów promocyjnych

9.1 Bony, które Sprzedawca wydaje bezpłatnie w ramach akcji (promocyjnych) o określonym okresie ważności i których Klient nie może nabyć ("bony promocyjne"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w okresie wskazanym przez Sprzedawcę. 2.

9.2. bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przez konsumentów. 3.

9.3. poszczególne produkty mogą zostać wykluczone z promocji z wykorzystaniem kuponów.
Szczegółowe ograniczenia, jeśli takie istnieją, można znaleźć na kuponie promocyjnym. 4.

9.4. bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Nie będą przeprowadzane żadne późniejsze kompensacje. 5.

9.5. W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny. Realizacja kilku bonów promocyjnych w jednym zamówieniu nie jest możliwa. 6.

9.wartość towarów w danym zamówieniu musi być co najmniej równa wartości bonu promocyjnego. Sprzedawca nie zwraca pozostałej części kredytu. 7.

9.7) Jeśli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do opłacenia danego zamówienia, do uregulowania różnicy można użyć jednej z innych oferowanych metod płatności.

9.8. saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane ani oprocentowane.

9.9. bon promocyjny nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy klient zwróci towar, za który zapłacił w całości lub w części bonem promocyjnym, w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. 10. bon promocyjny nie jest ważny na zakup towarów.

9.bony promocyjne są zazwyczaj zbywalne.
Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz klienta realizującego dany bon podarunkowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca wie lub rażąco zaniedbuje niewiedzę o możliwym braku kwalifikacji, niezdolności prawnej lub braku uprawnień reprezentacyjnych danego posiadacza.

10. Prawo właściwe

10.1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych.
Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa oraz możliwości zastosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, w którym klient ma miejsce zamieszkania jako konsument, pozostają nienaruszone. 2.

10.ten wybór prawa nie ma zastosowania w odniesieniu do ustawowego prawa odstąpienia od umowy przysługującego konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a ich jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się w chwili zawarcia umowy poza Unią Europejską.

11. Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy.
Jeśli klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, siedziba Sprzedawcy jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeśli ta umowa lub roszczenia wynikające z tej umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta.
Niemniej jednak w powyższych przypadkach Sprzedawca ma również prawo do wniesienia powództwa do sądu w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta.

12. Informacje o kodeksach postępowania, którym poddał się sprzedawca

Sprzedawca poddał się wytycznym dotyczącym "Google Customer Reviews", które są dostępne na stronie https://support.google.com/merchants/topic/7105962.

13. Informacje o internetowym systemie rozwiązywania sporów

Platforma Komisji Europejskiej służąca do rozwiązywania sporów online jest dostępna w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/odr

Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym rozwiązywania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Ostatnio oglądane